National Anthem

Jana gana mana adhinayaka jaya he, Bharata bhagya vidhata

Panjaba Sindha Gujarata Maratha, Dravida Utkala Vanga

Vindhya Himachala Yamuna Ganga, Ucchala jaladhi taranga

Tava subha name jage, Tava subha asisa mage

Gaye tava jaya gatha, Jana gana mangala nayaka jaya he
Bharata bhagya vidhata

Jaya he jaya he jaya he, Jaya jaya jaya jaya he!